Openbare bibliotheek Oud-Turnhout

Uitleenreglement

Uitleenreglement gemeentelijke openbare bibliotheek


Met ingang vanaf 1 maart 2012 wordt dit uitleenreglement van de gemeentelijke openbare bibliotheek gewijzigd. Onderstaande artikelen vormen het nieuwe uitleenreglement.

 

Artikel 1 - Toegang
De gemeentelijke openbare bibliotheek is vrij toegankelijk op vastgestelde openingsuren.
Artikel 2 – Lidmaatschap
Om materiaal te kunnen uitlenen of gebruik te maken van de digitale bibliotheek moet men zich laten inschrijven. Dat gebeurt op voorlegging van de identiteitskaart en tegen betaling van een jaarlijks lidgeld, conform de bepalingen uit het retributiereglement voor prestaties verstrekt door de gemeentelijke openbare bibliotheek. Indien men jonger is dan 18 jaar, is het lidmaatschap gratis.

 

Artikel 3 – Bibliotheekkaart
Elk ingeschreven lid ontvangt een bibliotheekkaart. Deze kaart en het gebruik ervan zijn strikt persoonlijk. De gegevens van de leners worden voor de administratie van de bibliotheek in het ledenbestand opgenomen en eveneens toegevoegd aan het centrale ledenbestand van het provinciale bibliotheeksysteem Antwerpen overeenkomstig de wet van 08/12/1992 met betrekking tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De houder van de bibliotheekkaart is verantwoordelijk en aansprakelijk voor materialen geleend met deze kaart. Verlies of diefstal van de bibliotheekkaart moet onmiddellijk door de lener aan de bibliotheek gemeld worden. Een nieuwe bibliotheekkaart kan tegen betaling aangevraagd worden conform de bepalingen uit het retributiereglement voor prestaties verstrekt door de gemeentelijke openbare bibliotheek. Adreswijzing of aanpassing van het e-mailadres moet onmiddellijk aan de bibliotheek meegedeeld worden. De bibliotheekkaart kan geblokkeerd worden als de houder ervan zich niet aan het dienstreglement houdt.

Artikel 4 – Uitlenen
De uitlening van de materialen is kosteloos. De uitleningen zijn persoonlijk. Het uitgeleende materiaal mag niet verder worden uitgeleend. Het aantal materialen dat tegelijkertijd op een bibliotheekkaart kan worden uitgeleend is in principe tot 5 beperkt. Leerkrachten in opleiding voor het basisonderwijs kunnen op vertoon van hun studentenkaart max. 15 materialen ontlenen. Bij uitleen ontvangt de lener een uitleenbon met de vermelding van alle geleende materialen die in zijn bezit zijn en de uiterste datum van teruggave. De lener controleert deze uitleenbon voor hij de bibliotheek verlaat.

Het bestuur heeft het recht afwijkende uitleenvoorwaarden te hanteren.

Artikel 5 – Reserveren
Het reserveren van materiaal dat in de bibliotheek is uitgeleend of het aanvragen bij andere bibliotheken (interbibliothecair leenverkeer – IBL) van materiaal dat in de bibliotheek niet voorhanden is, is mogelijk tegen betaling conform de bepalingen uit het retributiereglement voor prestaties verstrekt door de gemeentelijke openbare bibliotheek. De materialen blijven 14 dagen na het verzenden van de verwittiging ter beschikking van de reserverende lener. De lener moet een niet-gewenste reservatie tijdig annuleren. Dit geeft echter geen recht op teruggave van de reserveringskosten.

Artikel 6 – Verlengen van de uitleentermijn
De uitleentermijn van de materialen bedraagt 3 weken. Een verlenging van deze termijn is mogelijk voor zover de materialen niet door andere lezers zijn aangevraagd.

Artikel 7 – Overschrijden van de  uitleentermijn
Wie de geleende materialen langer houdt dan de vastgestelde uitleentermijn, betaalt een boete per uitlening en per week achterstand conform de bepalingen uit het retributiereglement voor prestaties verstrekt door de gemeentelijke openbare bibliotheek.
Een week na het verstrijken van de vastgestelde uitleentermijn wordt er een eerste herinnering verstuurd. Na de tweede week wordt een tweede herinnering gestuurd. Na zes weken krijgt de nalatige lezer een aangetekende brief waarmee de uitgeleende materialen worden teruggevorderd. De bibliotheekkaart wordt geblokkeerd.
Indien de lener zich na 12 weken niet in orde heeft gesteld, worden de gegevens doorgegeven aan de financiële dienst van de gemeente en kunnen wettelijke middelen worden aangewend. De materialen worden vanaf dan  als verloren beschouwd en kunnen in geen geval nog aanvaard worden. De kostprijs van deze materialen verhoogd met 20% zijn ten laste van de lener. De kosten voor het verzenden van de herinneringsbrieven, de aangetekende zending en de boetes zijn voor rekening van de lezer conform het retributiereglement voor prestaties verstrekt door de gemeentelijke openbare bibliotheek.


Artikel 8 – Verlies, beschadiging, diefstal

De lener moet zorg dragen voor de geleende materialen. Bij verlies, beschadiging of diefstal is de lener verplicht een vergoeding te betalen conform de bepalingen uit het retributiereglement voor prestaties verstrekt door de gemeentelijke openbare bibliotheek. In geval van beschadiging blijft de bibliotheek ook na vergoeding eigenaar van het materiaal. Elke beschadiging aan het materiaal  dat men wenst uit te lenen en/of ontbrekende delen, moeten vooraf aan de uitleenbalie gemeld worden, zo niet kan men achteraf voor de beschadiging aansprakelijk gesteld worden. Bij verlies of definitieve beschadiging van een onderdeel van een meerdelig object, wordt de totaalprijs van het meerdelig object aangerekend.

Artikel 9 – Internet
In de digitale bibliotheek kan de gebruiker informatie opzoeken via internet, e-mails versturen, chatten, databanken raadplegen en  gebruik maken van kantoortoepassingen.
Leden van de bibliotheek kunnen gratis gebruik maken van de digitale bibliotheek. Indien men jonger is dan 12 jaar moet men begeleid worden door een volwassene. Bij gebruik dient men zijn bibliotheekkaart bij te hebben. Zonder bibliotheekkaart wordt het gebruik van de pc’s geweigerd. Om de rust in de bibliotheek te bewaren kan slechts 1 persoon per computer werken. In volgorde van aanmelding kan gedurende één uur worden gewerkt. Deze tijdsduur kan verlengd worden indien geen andere kandidaat-gebruikers zich aandienen. De toegang tot internet wordt 5 minuten voor sluitingstijd van de bibliotheek uitgeschakeld, ook wanneer de sessie nog niet is afgelopen.

Artikel 10 – Reserveren internet
Het gebruik van internet kan vooraf gereserveerd worden. Men kan maximum één uur per uitleenzitting reserveren. Een reservering wordt slechts aanvaard voor de lopende en de volgende week. De reservering vervalt wanneer men niet op tijd komt. Het personeel mag de resterende tijd aan een andere gebruiker toewijzen. Wie verhinderd is, wordt verzocht dit vooraf te melden.

Artikel 11 – Begeleiding of advies door het personeel voor internet
Een bibliotheekmedewerker is eventueel behulpzaam met algemene zoeksuggesties. Het bibliotheekpersoneel is echter niet beschikbaar om gebruikers individueel op te leiden tot het gebruik van internet of softwareprogramma’s.

Artikel 12 – Wat mag niet i.v.m. internet
- Eigen cd-roms gebruiken
- Eigen software gebruiken
- Andere toestellen aansluiten op de computers van de bibliotheek
- Internet gebruiken voor illegale of commerciële doeleinden
- Raadplegen van pornosites of sites die geweld of onwettige handelingen aanmoedigen
- Zonder toestemming gegevens kopiëren waarop auteursrechten van toepassing zijn, of andere inbreuken op het auteursrecht
- Het computerbeveiligingssysteem schenden
- Vernietigen, veranderen of aanpassen van computerinformatie
- Vernietigen, aanpassen of beschadigen van apparatuur, software of gegevens die toebehoren aan de bibliotheek

Artikel 13 – Sancties bij misbruik internet
Andere misbruiken of het niet naleven van deze richtlijnen kan leiden tot volgende sancties:
- Het vergoeden van de veroorzaakte schade. Bij schade aan de apparatuur en/of software bepaalt de bibliothecaris de te betalen vergoeding.
- Tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik van de digitale bibliotheek.
- Tijdelijke of definitieve uitsluiting van de bibliotheek.
- Juridische vervolging bij ernstige vergrijpen.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid van de bibliotheek
De bibliotheek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van computers en van internet in het bijzonder.
Het gemeentebestuur van Oud-Turnhout aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan apparatuur van de lener die het (vermeende) gevolg is van het gebruik van bibliotheekmaterialen.
De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor de inhoud, kwaliteit en strekking van de informatie gevonden op het net.

Artikel 15 – Overige bepalingen
Indien gewenst geeft het personeel informatie en  begeleiding bij het gebruik van de bibliotheek.

De gebruikers mogen zelf voorstellen doen voor de aankoop van nieuwe materialen bij middel van het formulier “Aankoopsuggestie”. De bibliothecaris is door deze voorstellen niet gehouden, maar houdt er rekening mee voor zover ze in het aankoopbeleid van de bibliotheek passen.

De bibliotheekbezoeker verstoort de rust in de bibliotheek niet. De medewerkers van de bibliotheek zullen personen die zich niet naar de gepaste sfeer gedragen de verdere toegang tijdelijk ontzeggen. In de bibliotheek wordt niet gegeten. Dieren zijn niet toegelaten, met uitzondering van blindengeleidehonden.
Niet uitleenbare materialen, dagbladen en het laatst verschenen nummer van een tijdschrift kunnen enkel ter plaatse geraadpleegd worden. Men mag de geleende materialen niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

De gebruiker verbindt zich ertoe te waken dat het rookverbod wordt nageleefd in alle ruimten waar deze verbodsbepaling van kracht is.
Wie schade veroorzaakt aan het gebouw, de inrichting van het gebouw, technische en andere apparatuur of aan computersystemen, wordt aansprakelijk gesteld voor de kosten ervan.

Artikel 16 – Slotbepalingen
Door zich in te schrijven verklaart de lener zich akkoord met het uitleenreglement, waarvan men bij inschrijving een exemplaar ontvangt. De bibliotheek houdt zich het recht voor om het uitleenreglement aan te passen.
In alle onvoorziene gevallen beslist de bibliothecaris, desgevallend het beheersorgaan van de bibliotheek.
Het beheersorgaan van de bibliotheek is bevoegd iemand de toegang tot de bibliotheek te weigeren of het recht tot lenen in te trekken wanneer daartoe gegronde redenen zijn.