Dienstreglement BibliNK23

Dit dienstreglement is geldig in de bibliotheken van Oud-Turnhout, Beerse en Merksplas (BibLiNK23).

Art.1 - Intro

De openbare bibliotheken van de samenwerking zijn vrij toegankelijk voor iedereen op de voor elke bibliotheek vastgestelde openingsuren. De bibliotheken willen een basisvoorziening zijn waar iedereen terecht kan met zijn vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. De bibliotheken zijn actief op het vlak van geletterdheid, cultuurspreiding en cultuurparticipatie. De bibliotheken werken in een geest van objectiviteit en zijn vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden.

Art.2 - Lidmaatschap

Om materialen te kunnen uitlenen of om gebruik te maken van de digitale bibliotheek moet men zich laten inschrijven. Dit gebeurt op voorlegging van de identiteitskaart en tegen betaling van een jaarlijks lidgeld, conform de bepalingen uit het retributiereglement. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk. De lener is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de geleende materialen. Houders van een UITPAS met kansentarief/vrijetijdspas kunnen gratis lid worden van de bibliotheken van de samenwerking. Indien men jonger is dan 18 jaar, is het lidmaatschap gratis.

Voor kinderen jonger dan 12 jaar die lid willen worden van de bibliotheek is de (eventueel schriftelijke) toestemming vereist van ouder of voogd.

Het lidmaatschap is geldig in alle bibliotheken van de samenwerking. De elektronische identiteitskaart/bibliotheekkaart wordt gebruikt voor het lidmaatschap. Bij verlies of diefstal van de bibliotheekkaart/elektronische identiteitskaart moet men onmiddellijk de bibliotheek verwittigen om misbruik van de verloren/gestolen kaart te vermijden. Bij verlies van de bibliotheekkaart worden duplicaatkosten aangerekend (zie: retributiereglement). Een wijziging van de adres- of contactgegevens moet zo snel mogelijk gemeld worden.

Art. 3 - Privacy

De wetgeving inzake de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) is van toepassing. De bibliotheekgebruiker gaat akkoord met het gebruik van de door hem ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens, in zoverre dit nodig is voor de werking van de bibliotheek en voor de verzending van culturele informatie. De gebruiker kan deze gegevens en die van de aan zijn zorg toevertrouwde minderjarigen inkijken en verbeteren.

Zie: Privacyverklaring van de gemeente.

https://bibliotheek.be/privacyverklaring-bibliotheeksysteem

Art. 4 - Uitlenen

De uitleen van bibliotheekmaterialen is kosteloos. Voor digitale media kan een vergoeding gevraagd worden. De uitgeleende materialen mogen niet verder worden uitgeleend. Men kan per lidmaatschap tegelijkertijd 10 materialen uitlenen. Themamaterialen (3 materialen) en sprinters (2 materialen) kunnen slechts beperkt meegenomen worden.

De uitleentermijn bedraagt 4 weken; een verlenging van deze termijn is tweemaal mogelijk voor zover de materialen niet door andere gebruikers zijn gereserveerd. IBL-uitleningen worden niet standaard verlengd, enkel met goedkeuring van de toeleverende bibliotheek.

Bij uitleen ontvangt de lener een uitleenticket met de vermelding van alle uitgeleende materialen die in zijn/haar bezit zijn en de uiterste datum van teruggave. De lener controleert dit uitleenticket voor hij/zij de bibliotheek verlaat.

In het kader van de leesbevordering voorziet de bibliotheek een aantal faciliteiten voor specifieke doelgroepen/personen. De bibliotheek heeft het recht afwijkende uitleenvoorwaarden te hanteren.

Art. 5 - Reserveren

Materialen kunnen gereserveerd worden (zie: retributiereglement). Werken die niet voorhanden zijn, kunnen via interbibliothecair leenverkeer (IBL) aangevraagd worden (zie: retributiereglement). De materialen blijven 14 dagen na het verzenden van de verwittiging ter beschikking van de reserverende lener. De lener annuleert tijdig een niet meer gewenste reservatie. Dit geeft geen recht op teruggave van de reserveringskosten.

Art. 6 - Overschrijden van de uitleentermijn

Wie de geleende materialen langer houdt dan de vastgestelde uitleentermijn, betaalt een boete per uitgeleend materiaal en per dag achterstand conform de bepalingen van het retributiereglement. Kinderen onder de 14 jaar en specifieke doelgroepen  zijn hiervan vrijgesteld.

Materialen die via de inleverbus teruggebracht worden, worden pas tijdens de eerstvolgende uitleendienst ingenomen.  De datum van inlevering is beslissend voor een eventuele berekening van een boete wegens het overschrijden van de uitleentermijn.

Art. 7 - Verlies, beschadiging, diefstal

De lener moet zorg dragen voor de geleende materialen. Bij verlies, beschadiging of diefstal is de lener verplicht een vergoeding te betalen conform de bepalingen van het lokale retributiereglement. Elke beschadiging aan een materiaal dat men wenst uit te lenen en/of ontbrekende delen, moeten vooraf aan de balie gemeld worden, zo niet kan men achteraf voor de beschadiging aansprakelijk gesteld worden.

De bibliothecaris bepaalt de schadevergoeding indien de schade aan een object beperkt is. Alleen de bibliothecaris heeft de bevoegdheid om het onderscheid te maken tussen een ernstige of een lichte beschadiging.

Art. 8 - De digitale bibliotheek

De bibliotheek biedt gratis toegang tot het internet en online publieksbestanden. In functie van de benodigde rust mogen max. 2 personen aan één pc zitten. De digitale bibliotheek is toegankelijk tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

Het persoonlijke bibaccount 'Mijn Bibliotheek' en de bibliotheekwebsite zijn 24u/24u beschikbaar.

De bibliotheek is een openbare plaats en bibliotheekmedewerkers kunnen ten allen tijde surfgedrag stopzetten dat storend is of inhoudelijk aanstootgevend kan zijn voor andere gebruikers of die duidelijk niet passen in de publieke sfeer van een bibliotheek.

Art. 9 - Aansprakelijkheid van de bibliotheek

De bibliotheek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van computers en van internet in het bijzonder. Het gemeentebestuur bevoegd voor de betreffende bibliotheek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan apparatuur van de lener die het (vermeende) gevolg is van het gebruik van bibliotheekmaterialen. De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor de inhoud, kwaliteit en strekking van de informatie gevonden op het net.

Art. 10 - Reserveren bibliotheekcomputer

Het gebruik van internet- of kantoortoepassingen van de bibliotheekcomputers kan vooraf gereserveerd worden. Men kan maximum één uur per uitleenzitting reserveren. Een reservering wordt slechts aanvaard voor de lopende en volgende week. De reservering vervalt wanneer men niet op tijd komt. Het personeel mag dan de resterende tijd aan een andere gebruiker toewijzen. Wie verhinderd is, wordt verzocht dit vooraf te melden.  

Er is ook mogelijkheid tot afdrukken en kopiëren (zie: lokaal retributiereglement).

Art. 11 - Begeleiding of advies door het personeel voor het gebruik van bibliotheekcomputers

Een bibliotheekmedewerker is eventueel behulpzaam met algemene zoekacties. Het bibliotheekpersoneel is echter niet beschikbaar om gebruikers individueel op te leiden tot het gebruik van internet of softwareprogramma’s.

Art. 12 - Overige bepalingen

Indien gewenst geeft het personeel informatie en begeleiding bij het gebruik van de bibliotheek.

De gebruikers mogen zelf voorstellen doen voor de aankoop van nieuwe materialen door middel van een 'Aankoopsuggestie'. De bibliothecaris is door deze voorstellen niet gehouden, maar houdt er rekening mee voor zover ze in het aankoopbeleid van de bibliotheek passen.

De bibliotheekbezoeker verstoort de rust in de bibliotheek niet. De medewerkers van de bibliotheek zullen personen die zich niet naar de gepaste studiesfeer gedragen de verdere toegang tot de bibliotheek tijdelijk ontzeggen.

Om hygiënische redenen is het eten en drinken slechts toegelaten op de toegewezen plaatsen.

Wegens storend voor andere bezoekers, mag men de bibliotheek niet betreden op een skateboard, op skeelers of rolschaatsen.

De bibliotheek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, beschadiging van persoonlijke voorwerpen van de bezoekers.

Dieren zijn niet toegelaten, met uitzondering van assistentiehonden.

Niet uitleenbare materialen kunnen ter plaatse geraadpleegd worden. Men mag de geleende materialen niet voor commerciële doeleinden gebruiken. De bibliotheekgebruiker is volledig verantwoordelijk voor eventuele inbreuken of misbruiken tegen de wettelijke bepalingen inzake kopiëren, auteursrechten en gebruiksrechten.

De bibliotheek is een openbare ruimte waar het rookverbod geldt.

Wie schade veroorzaakt aan het gebouw, de inrichting van het gebouw, technische en andere apparatuur of aan de computersystemen, wordt aansprakelijk gesteld voor de kosten ervan.

Art. 13 - Akkoord bij inschrijving

Door zich in te schrijven verklaart de lener zich akkoord met het dienstreglement. Bij inschrijving ontvangt men een informatiefolder. Op vraag wordt kosteloos een kopie van het dienstreglement overhandigd. Het volledige dienstreglement vindt men terug op de website van de bibliotheek. De bibliotheek houdt zich voor om het uitleenreglement aan te passen. Alle onvoorziene gevallen worden geregeld door de  bibliothecaris. Het bestuur kan, op verzoek van de bibliothecaris, de toegang tot de bibliotheek weigeren of het recht tot lenen intrekken wanneer daartoe gegronde redenen zijn.